Pozvánka na odborný seminár na tému: „Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení“

06.09.2023

Vážené dámy a vážení páni,

pozývame Vás na odborný seminár s názvom „Využitie zrážkovej vody v sídlach a spôsoby financovania vodozádržných opatrení“, ktorý organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Seminár sa uskutoční dňa 12.09.2023 na Technickej univerzite vo Zvolene, Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, Študentská 1734/17, Zvolen.

Vašu účasť, prosíme potvrdiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára dostupného na: https://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Uzávierka prihlášok: predĺžené do 07.09.2023.

Seminár je zameraný nie len na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, prezentáciu príkladov z praxe a diskusiu o možnostiach zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou, ale aj na možnosti získania finančnej podpory pre vodozádržné opatrenia, ktoré priblížia zástupcovia z Envirofondu, MIRRI (Program Slovensko) a tiež z MŽP SR (Program Slovensko – pripravovaná výzva).

Seminár je zameraný na otázky a možnosti nakladania so zrážkovou vodou, financovania vodozádržných a adaptačných opatrení v sídlach, prezentácie príkladov z praxe a diskusie o možnostiach zlepšenia stavu v nakladaní so zrážkovou vodou. Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Viac informácií a program seminára dostupný na: https://www.minzp.sk/aktuality/nova-web-stranka-2.html

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj