Zelená samospráva

Smerom k zelenej samospráve

Štart a urýchlenie prechodu na zelené samosprávy je charakterizovaný predovšetkým zameraním sa na:

  • Inteligentný rast prostredníctvom rozvoja hospodárstva založeného na vedomostiach, výskume a inováciách. Obrázok schémy prechodu na zelené samosprávy Pokiaľ ide o inteligentný rast, mestá sú v popredí inovácií.
  • Udržateľný rast, ktorý sa týka podpory konkurencieschopných trhov, ktoré účinne využívajú zdroje. Zdravé, kompaktné a energeticky efektívne mestá sú kľúčom k udržateľnému zelenému rastu v Európe, pričom dôraz kladú na udržateľnú dopravu, odpadové hospodárstvo, ústredné vykurovanie a zelenú infraštruktúru.
  • Inkluzívny rast, ktorý zahŕňa politiky zamerané na podporu tvorby pracovných miest a redukciu chudoby.
    Mestá môžu prispieť k inkluzívnemu rastu bojom proti sociálnej polarizácii a chudobe, poskytovaním dostupného bývania a integráciou utečencov a migrantov do mestskej spoločnosti.

Orgány samosprávy

Orgány samosprávy hrajú dôležitú úlohu pri štarte a urýchlení prechodu na zelené samosprávy. Ich úlohou je:

  • uvažovať o udržateľnom rozvoji  pri nákupných rozhodnutiach, využívať kritériá a mechanizmy zeleného verejného obstarávania. V praxi to znamená posúdiť všetky náklady viažuce sa na celý životný cyklus výrobku, vrátane kritérií súvisiacich s údržbou, recykláciou a udržateľným získavaním surovín,
  • začleniť svoj záväzok k prechodu na zelené hospodárstvo do relevantných strategických dokumentov, a tak stanoviť miestne priority, plánované opatrenia a formy podpory, ktoré sú k dispozícii. Vysielajú tak jasný signál miestnym a regionálnym zainteresovaným subjektom a umožňujú im plánovať svoje činnosti v dlhodobom horizonte. Dokumenty môžu zahŕňať regionálne operačné programy EÚ, dlhodobé plány rozvoja, stratégie rozvoja, ako aj ďalšie tematické alebo sektorové,
  • ponúknuť podporu zainteresovaným stranám tým, že poskytnú cielené financovanie, prístup k informáciám, rovnako možnosť nadväzovať kontakty. Finančná podpora môže mať rôzne podoby, napr. dotácie, pôžičky, daňové stimuly a investičné záruky, a to buď ponúkané priamo zo strany verejného sektora, prípadne poskytované prostredníctvom iných subjektov, napr.  podnikateľských združení alebo agentúry rozvoja podnikania. Zdieľaním znalostí, organizovaním podujatí alebo zriadením výmenných platforiem, mestá a regióny môžu iniciovať a zjednodušiť činnosť iných miestnych a regionálnych subjektov, napr. podnikov a verejných služieb, vysokých škôl a výskumných centier, organizácií občianskej spoločnosti a občianskej iniciatívy.