Europoslanci sa zhodli na pláne podpory využívania obnoviteľnej energie

14.09.2023

Hlavným cieľom aktualizovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED), na ktorej sa už neoficiálne dohodli Parlament a Rada, je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na finálnej spotrebe energie v EÚ na úroveň 42,5 % do roku 2030.

Členské štáty EÚ by sa však mali dokonca snažiť až o dosiahnutie podielu 45 %. Nová legislatíva taktiež urýchli procesy schvaľovania a implementácie nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú napríklad solárne alebo veterné elektrárne, mimo iné zahŕňa aj prispôsobenie existujúcich zariadení.

Orgány jednotlivých členských štátov by mali mať na schválenie nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov najviac 12 mesiacov, a to v prípade, ak sa tieto zariadenia nachádzajú v tzv. oblastiach vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Mimo týchto oblastí by tento proces nemal presahovať 24 mesiacov.

Pre oblasť dopravy by malo zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie viesť do roku 2030 k zredukovaniu emisií skleníkových plynov o 14,5 %, a to vďaka zvýšeniu podielu moderných biopalív a stanoveniu sebavedomejších cieľov pre obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu, ako je vodík.

Poslanci Európskeho parlamentu sa uzniesli na tom, že si každý členský štát bude musieť stanoviť orientačný cieľ, v praxi to bude znamenať, aby aspoň 5 % novoinštalovanej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov bolo postavenej na inovatívnych technológiách. Ďalšími aspektmi by bolo stanovenie záväzných rámcov v súvislosti s podporou cezhraničných energetických projektov. Poslanci sa dohodli aj na sprísnení kritérií využívania biomasy s cieľom zabezpečiť, že EÚ nebude finančne podporovať neudržateľné praktiky. Ťažba biomasy by mala byť realizovaná tak, aby nezhoršovala pôdnu bonitu a nespôsobovala stratu biodiverzity.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj