Eurokomisia vstúpila do boja s obalmi, pomôcť plánuje aj kompostovaniu

22.09.2023

Európska komisia minulý rok zverejnila smernicu, ktorej cieľ je sprísniť reguláciu obalov. Hlavným pilierom exekutívy EÚ je efektívnejšie využívanie materiálov formou používania ich udržateľných foriem: kompostovateľných plastov, biologicky rozložiteľných a plastov na biologickom základe.

Prioritnou zmenou, ktorú Komisia predstavila, je vytvoriť z obalovej smernice nariadenie. Podľa Komisie: „Aktuálna smernica o obaloch a odpade z obalov zavedená v roku 1994 nemala žiadaný účinok a negatívne vplyvy obalov na životné prostredie sa jej nepodarilo zmierniť,“.

Plánované sú aj úpravy samotných ustanovení v rámci tejto smernice, čo by znamenalo, že subjekty trhu budú mať nové povinnosti a zodpovednosti. Smernica je právny predpis, ktorý určuje iba cieľ, naopak nariadenie predstavuje právny akt, ktorý má záväznú platnosť a musí byť dodržiavaný v celom svojom znení všetkými členmi EÚ.

Každý Európan vyprodukuje ročne v priemere 180 kilogramov odpadu z obalov. Do roku 2030 by sa mali v Európskej únii používať výlučne recyklovateľné materiály. Napriek snahe Únie zlepšiť udržateľnosť a recykláciu plastov, len 14 percent plastového odpadu bolo v roku 2020 skutočne recyklovaných.

V rámci európskeho trhu sa objavujú nové druhy plastových materiálov (kompostovateľné plasty, biologicky rozložiteľné plasty či plasty na biologickom základe). Tieto výrobky vyrobené z prírodných materiálov sa môžu rozložiť alebo kompostovať. Reprezentujú lepšiu alternatívu než bežné plasty, otázkou však je ich správne používanie.

V otázkach kompostovania plastov v domácom prostredí platí, že je náročnejšie a vyžaduje si väčšiu aktivitu než to v priemyselných zariadeniach. V domácich podmienkach sa plastový odpad rozkladá pomalšie a v mnohých prípadoch len čiastočne, pretože vo veľkých kompostárňach sa dosahujú optimálne teploty a vlhkosť, tým sa zabezpečí rýchlejší rozklad plastov. Z daného dôvodu by mali byť plastové produkty, ktoré nepodliehajú pravidlám Európskej únie, prednostne spracované formou recyklácie alebo kompostovania v priemyselných zariadeniach pod kontrolou odborníkov.

Pri návšteve obchodov si ľudia všímajú, či je možné obal opakovane použiť alebo či je vyrobený z materiálu, ktorý sa dá recyklovať. Približne 78 percent oslovených by privítalo menej obalového materiálu na výrobkoch a 70 percent by radšej zvolilo kupovanie produktov bez obalov.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj