Z odpadovej vody vyrábajú plyn pre domácnosti. Česká ČOV využíva čistiarenský kal

25.09.2023

Čistiareň odpadových vôd v Havlíčkovom Brode je praktickým príkladom zariadenia cirkulárnej ekonomiky. Využíva potenciál odpadovej vody tak, že zostáva v podstate čistá voda ktorá sa vracia do prírody, z čistiarenského kalu ktorý ostáva po procese čistenia odpadovej vody sa vyrába bioplyn a hnojivo. Pri procese anaeróbnej stabilizácie čistiarenského kalu (vyhnívanie) vzniká energeticky hodnotný bioplyn. V súčasnosti sa bioplyn využíva v dvoch kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie a tepla.

Okrem toho, dnes sa v čistiarni odpadových vôd v Havlíčkovom Brode z bioplynu vyrába aj biometán, teda 100% alternatíva zemného plynu. Biometán sa postupne vtláča do plynárenskej distribučnej sústavy, podobne ako v prípade zemného plynu.

Z odpadových vôd sa procesom sedimentácie oddelí kal, ktorý je hygienizovaný teplom z kogeneračnej jednotky vyrábajúci tak elektrickú energiu. Zahriatie kalu podporuje vytváranie bioplynu a tým pádom aj stabilizuje vyhnívanie. Dochádza tak k takému vyhnitiu kalu, že môže byť predaný do kompostárne kde sa z neho vyrába hnojivo. Pre hygienizáciu kalu sa používajú tepelné čerpadlá, ktoré využívajú teplo z odpadových vôd. Týmto spôsobom sa dokáže ušetriť cenný bioplyn ktorý by bol inak spaľovaný v kogeneračnej jednotke. Potrebnú elektrickú energiu doplňujú z fotovoltickej elektrárne o veľkosti 0,8 MWp, aby mohli k výrobe biometánu predávať 140 m3 bioplynu za hodinu. Do plynárenskej distribučnej sústavy sa následne vtláča 75 m3 biometánu za hodinu.

Výroba biometánu z bioplynu je technologický proces, ktorý vo svojej najviac ekologickej forme spočíva v procese membránovej separácie metánu. Polymérové membrány oddeľujú oxid uhličitý a metán. Vyrobený biometán je následne distribuovaný plynárenskou sústavou a môže byť využitý pre účely vykurovania rodinných domov, priemyslové účely alebo ako ekologické palivo v doprave.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj