Prvé dve výzvy envirorezortu z Programu Slovensko budú venované ochrane vôd

29.09.2023

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo výzvy na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 - 2027. Úvodná dvojica výziev z Programu Slovensko bude venovaná vodohospodárskej infraštruktúre. Prvé dve výzvy s celkovou alokáciou vo výške takmer 160 miliónov eur podporia výstavbu kanalizačnej siete, čistiarní odpadových vôd a vodovodov. Oprávnenými žiadateľmi v rámci výziev budú obce, vodárenské spoločnosti alebo ich združenia.

Zo 160 miliónov eur na vodárenskú infraštruktúru je viac ako 73 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ďalších vyše 85 miliónov eur tvoria prostriedky z Kohézneho fondu. V prípade prvej výzvy, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bude viac ako 66 miliónov eur vyčlenených pre projekty mimo Bratislavského samosprávneho kraja a 7 miliónov eur pre projekty z Bratislavského samosprávneho kraja. Takmer 85 miliónov eur z Kohézneho fondu je vyčlenených na projekty v rámci celého Slovenska.

Rovnako podľa envirorezortu je ochrana vôd kľúčovou úlohou pre najbližšie roky. Podľa dostupných štatistík má verejnú kanalizáciu vybudovanú len približne 40 percent obcí. Z hľadiska počtu obyvateľov - pripojenie na kanalizáciu nemá takmer každý tretí obyvateľ Slovenska. Ministerstvo okrem maximálne rýchleho vyhlásenia prvých výziev z Programu Slovensko zefektívnilo aj hodnotenie žiadostí.

Prostriedky z dvojice výziev bude možné čerpať na budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov (EO), čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, v prípade, ak je už vybudovaná stoková sieť na 80 % celej predmetnej aglomerácie. Eurofondy možno využiť aj na projekty decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2 000 EO a výstavbu či rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO. Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO bude podmienené existenciou alebo súbežnou výstavbou infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami.

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú mať formu otvorených výziev. Ich uzatvorenie tak nebude dané vopred stanoveným dátumom, ale predložením dostatočného objemu žiadostí na celú alokáciu výziev. Úplné znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk a www.eurofondy.gov.sk a taktiež na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk.

Zdroj obrázka: Pixabay.com

Zdroj