Prvý Circular Summit na Slovensku sa bude konať už v polovici februára

18.01.2024

Aktuálne dominantný lineárny model ekonomiky sa javí ako dlhodobo neudržateľný. Vyvstáva potreba nahradenia intenzívneho vyčerpávania prírodných zdrojov, vysokej miery spotreby a následného vzniku odpadov. Ako riešenie sa ponúka cirkulárna ekonomika s princípom uzatvoreného kruhu, bez zániku materiálových tokov a úspory zdrojov.

Circular Summit, ktorý bude na Slovensku prebiehať po prvý raz 15.2.2023 a to pod záštitou platformy Circular Slovakia, ING Bank a ďalších partnerov, objasní možnosti a výhody prechodu na cirkulárnu ekonomiku.

Hlavným cieľom podujatia je priblíženie potenciálu cirkulárnej ekonomiky práve motivovaným majiteľom mikro, malých aj stredných podnikov na Slovensku, ktorí majú vôľu a odhodlanie uspieť vďaka zmene myslenia a práce pri zavádzaní nových postupov a biznis modelov do praxe.

Cirkulárna ekonomika dokáže významne prispievať k nárastu konkurencieschopnosti podnikov, nakoľko efektívne nakladanie so zdrojmi prináša ekologické aj ekonomické benefity. Odolné dodávateľské reťazce sú základom pre udržateľnosť podnikania. Prostredie prajné pre ekoinovácie prichádza so zmenou procesov a myslenia majiteľov podnikov, pričom inovácie sú úzko prepojené práve s cirkulárnou ekonomikou, ktorá je mnohokrát odpoveďou na základné, existenčné otázky podnikateľov.

Prvý slovenský Circular Summit so svojou skladbou panelových diskusií a nadväzných workshopov umožní preniesť teóriu do praxe a prepájať sa s expertmi či novými obchodnými partnermi. Praktickou ukážkou konkrétnych výrobkov a služieb bude aj cirkulárna výstava, ktorá bude dostupná počas celého trvania summitu.

Pre viac informácií a registráciu navštívte adresu: https://circular-summit.eu/

Zdroj obrázka: © Circular Slovakia a Barney Studio

Zdroj