Obyvatelia Trenčína si môžu adoptovať vlastnú zeleň

12.02.2024

Ešte v roku 2023 podpísalo mesto Trenčín 4 rámcové zmluvy o spolupráci v súvislosti s realizáciami sadových úprav, starostlivosti či údržbe verejnej zelene. Zmluvy boli uzatvorené na základe iniciatívy aktívnych občanov v rámci programu ADOPCIA ZELENE.

Koncept programu „Adopcia zelene“ umožňuje legálne využiť záujem a tvorivý potenciál aktívnych občanov, ktorí chcú prispieť k starostlivosti o verejnú zeleň a verejné priestranstvá v meste Trenčín. Kvalita prostredia v ktorom žijú im nie je ľahostajná, a majú chuť venovať jej zlepšovaniu svoj čas.

Ako hovorí Útvar územného plánovania, zmluvy podpísané v minulom roku sa týkajú pozemkov v bezprostrednej blízkosti vchodov do bytových domov, a to hlavne z dôvodu dostupnosti.

Ak máte aj vy záujem o adopciu, budete potrebovať žiadosť, ktorej formulár nájdete na www.trencin.sk v časti Ako vybaviť – Tlačivá – Životné prostredie. Spolu s prílohami – mapkou s vymedzením plochy, fotodokumentáciou jestvujúceho stavu, zjednodušenou projektovou dokumentáciou/náčrtom výsadby, prípadne obrázkami navrhovaného stavu pošlete na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín, prípadne e-mailom na trencin@trencin.sk.

Následne, Útvar územného plánovania v spolupráci s Útvarom stavebným a životného prostredia MsÚ v Trenčíne spolu so správcom verejnej zelene žiadosť posúdia, a prípadné zmeny s Vami prerokujú a po splnení všetkých náležitostí starostlivosti o zeleň príde na rad uzatvorenie zmluvy.

Jednou zo zásadných podmienok pre adopciu však je, že plocha, ktorú si chcete adoptovať, musí byť vo výlučnom vlastníctve, užívaní alebo správe mesta Trenčín.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj