Spracúva odpady a vyrába teplo, hnojivo či biometán

12.04.2024

V českej obci Petrovice u Preštic bol do prevádzky uvedený nový modulárny systém bioplynovej stanice na spracovanie odpadov. Okrem svojej základnej funkcie, t. j. využitia odpadu zo živočíšnej výroby, je aj referenčnou jednotkou, ktorú môžu navštíviť záujemcovia o spracovanie svojich bioodpadov.

Modulárna bioplynová stanica na spracovanie odpadu (MOBPS) by mohla byť zaujímavá nielen pre poľnohospodárov, spracovateľské podniky, ale aj pre samotné obce. Celá koncepcia zariadenia je založená na tom, že MOBPS spracuje odpad, z ktorého vyrába plyn, ktorý sa použije na výrobu tepla alebo elektriny, a zvyšný fugát sa môže vstrekovať späť do pôdy ako hnojivo alebo závlahová voda.

MOBPS v Petroviciach pozostáva zo 4 základných sekcií:

Prvá sekcia: Kontajner predúpravy. Tu sa prasačia hnojovica zahustí na požadovanú viskozitu (pomer sušiny a vody), aby sa potom mohla prepraviť do fermentora. Predbežná úprava si vyžaduje zahustenie hnojovice na 10 - 12 % hustoty z pôvodných maximálne 4 %.

Druhá sekcia: Fermentor. V ňom sa rozkladá organická biomasa a vzniká bioplyn.

Tretia sekcia: Ďalší kontajner, v ktorom je umiestnená kogeneračná jednotka. Tento stupeň je centrom celej bioplynovej stanice. Tu sa plyn prečerpáva z fermentora. Teplo vyrobené z kogeneračnej jednotky sa vracia späť do fermentora, pričom médiom je v tomto prípade voda, ktorá ohrieva fermentor. K dispozícii je aj odsírovací a chladiaci systém.

Štvrtá sekcia: Štvrtá fáza je podobná prvej časti, t. j. úprava vstupného substrátu (zahusťovanie alebo separácia). Na rozdiel od vstupného materiálu sa však v tejto štvrtej nádobe separuje výstupný digestát, ktorý sa tu delí na separát a fugát, ktoré sa ďalej používajú ako kvalitné hnojivo (vždy však závisí od kvality vstupnej zmesi substrátu na začiatku fermentačného procesu).

Technológia sa dá ľahko redukovať podľa potrieb zákazníka alebo naopak, jej kapacitu možno ľahko zvýšiť, t. j. zväčšiť až na kapacitu 4 fermentorov JUMBi-6000, t. j. až na 24 ton vstupného substrátu denne a výkon kogeneračnej jednotky až na 300 kW.

Zdroj obrázka: freepik.com

Celý text dostupný v českom jazyku

Zdroj