Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

22.05.2024

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.

V rámci prípravy výzvy Obnov Dom Mini pripravuje SAŽP databázu spolupracujúcich stavebných firiem a živnostníkov, ktorí sú schopní realizovať práce ako zateplenie častí stavebných konštrukcií, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia vybraných obnoviteľných zdrojov energie.

Každý, kto chce byť súčasťou tejto výzvy a ponúknuť svoje služby pre domácnosti hľadajúce renováciu, sa môže zaregistrovať elektronicky na webovom sídle Obnov dom.

Zoznam podnikateľských subjektov nie je právne záväzný a má výlučne informatívny charakter, slúži ako pomôcka pre žiadateľov pri výbere dodávateľov a zhotoviteľov. Žiadatelia o dotáciu si môžu zvoliť aj iného dodávateľa neuvedeného v tomto zozname podľa vlastného uváženia, ktorý má oprávnenie na výkon danej činnosti. Slovenská agentúra životného prostredia nie je v žiadnom záväzkovo-právnom vzťahu so subjektmi uvedenými v príslušnom zozname. Práva a povinnosti žiadateľa a dodávateľa a zhotoviteľa budú predmetom ich vzájomnej dohody.

Pilotná výzva podporí z prostriedkov REPowerEU čiastočnú obnovu najmenej 3 060 rodinných domov. Na čiastkovú obnovu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške maximálne 10 000 eur, ktorý bude čiastočne vyplatený aj pred obnovou.

Oprávnenými žiadateľmi budú fyzické osoby, ktoré splnia podmienku ohrozenosti energetickou chudobou podľa vopred určených ekonomických indikátorov, ktoré budú stanovené v spolupráci s relevantnými orgánmi. Obnov dom mini bude cielený do oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja. Zameranie sa na domácnosti ohrozené energetickou chudobou zvýši dostupnosť obnovy aj pre domácnosti, ktorým finančná a sociálna situácia neumožňuje zapojenie sa do štandardných výziev Obnov Dom.

Zdroj obrázka: freepik.com

Zdroj