Výstavba novej kompostárne v Kremnici je vo finálnej fáze

27.05.2024

Projekt výstavby novej kompostárne v meste Kremnica vstúpil do svojej finálnej fázy. Podľa posledných informácií, miestna samospráva už aktuálne pripravuje všetky potrebné podklady ku kolaudácii stavby. Termín spustenia prevádzky sa očakáva na jeseň tohto roka.

Primátor mesta Kremnica hodnotí projekt kompostárne ako veľký posun vpred v oblasti zeleného odpadového hospodárstva. Ďalej uvádza, že nová technológia v rámci prevádzky umožní rýchlejšie a kvalitnejšie spracovať a pretvoriť zelený odpad na kompost.

V objekte v súčasnej dobe prebieha proces zaškolenia odbornej obsluhy z radov zamestnancov Mestského podniku služieb. Jednotlivé školenia prebiehajú podľa jeho riaditeľky samostatne pre technologické vybavenie kompostovacej linky a jednotlivo pre technické zázemie celého komplexu - budov, vstupnej váhy a spevnených plôch areálu.

Riaditeľka Mestského podniku služieb dodáva, že kompostáreň bude slúžiť obyvateľom mesta na účely odovzdávania kuchynského odpadu z domácností, bioodpadu zo zelene záhrad a z verejných plôch zelene, ktoré budú následne v kompostárni spracované a zhodnotené na výsledný produkt kompostu - pestovateľský substrát.

Pre účely vybudovania regionálnej kompostárne v blízkosti železničnej stanice získalo mesto Kremnica dotáciu vo výške viac ako 2,73 milióna eur, zvyšnú sumu, 5 percent, hradilo mesto. V rámci kompostárne sa budú zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady z mesta aj okolitých obcí.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Zdroj