Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 21.06.2024
 • Dátum uzavretia: 20.08.2024
 • Kód: MAS_044/7.2/3 - 7.2

Finančné nástroje PSK – EFRR (Znižovanie energetickej náročnosti bytových budov)

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 18.06.2024
 • Dátum uzavretia: 31.07.2024
 • Kód: PSK-MD-001-2024-FN-EFRR

Finančné nástroje PSK – KF (Znižovanie energetickej náročnosti bytových budov)

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 18.06.2024
 • Dátum uzavretia: 31.07.2024
 • Kód: PSK-MD-002-2024-FN-KF

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 12.06.2024
 • Dátum uzavretia: 12.07.2024
 • Kód: MAS_083/7.2/6

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu

 • Zdroj: Plán obnovy
 • Dátum vyhlásenia: 30.05.2024
 • Dátum uzavretia: 30.07.2024
 • Kód: 04I01-18-V02

Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 28.05.2024
 • Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR

Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 28.05.2024
 • Dátum uzavretia:
 • Kód: PSK-MIRRI-613-2024-ITI-EFRR

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 • Zdroj: Program rozvoja vidieka
 • Dátum vyhlásenia: 21.05.2024
 • Dátum uzavretia: 18.06.2024
 • Kód: MAS_037/4.1/4

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad/do 2 000 EO – II. fáza

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 20.05.2024
 • Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-MZP-001-2024-FAA-EFRR