Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 15.02.2024
 • Dátum uzavretia: Typ výzvy: Otvorená, Termín ukončenia: neurčené
 • Kód: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR

Triedený zber komunálnych odpadov

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 29.01.2024
 • Dátum uzavretia: 31.05.2024
 • Kód: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 29.12.2023
 • Dátum uzavretia: Ukončenie výzvy: Neurčené Miesto realizácie: Bratislavský kraj
 • Kód: PSK-MZP-008-2023-DV-KF

Výzva zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách

 • Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 22.12.2023
 • Dátum uzavretia: Dátum uzavretia: Neurčené, EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja (2021-2027)
 • Kód: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov (ďalej „NP Kapacity pre regióny“)

 • Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 21.12.2023
 • Dátum uzavretia: Dátum uzavretia: Neurčené, EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja (2021-2027)
 • Kód: PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR

Zelená domácnostiam

 • Zdroj: Program Slovensko 2021 - 2027
 • Dátum vyhlásenia: 14.12.2023
 • Dátum uzavretia: Dátum uzavretia: Neurčené
 • Kód: PSK-SIEA-001-2023-NP-EFRR

Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

 • Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 08.12.2023
 • Dátum uzavretia: PPA uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo v prípade nezáujmu žiadateľov na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu. Informáciu o uzavretí výzvy zverejní poskytovateľ na webovom sídle https://www.apa.sk/. Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
 • Kód: 70/PRV/2023

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov - fotovoltika a tepelné čerpadlá

 • Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 08.12.2023
 • Dátum uzavretia: 31.03.2024
 • Kód: 72/PRV/2023

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

 • Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 08.12.2023
 • Dátum uzavretia: PPA uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu alebo v prípade nezáujmu žiadateľov na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu. Informáciu o uzavretí výzvy zverejní poskytovateľ na webovom sídle https://www.apa.sk/.
 • Kód: 70/PRV/2023