Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Posúdenie vplyvov na životné prostredie

15.02.2021

EnviroStopa

Všetky ľudské činnosti zanechávajú určitú stopu na životnom prostredí. Posúdenie vplyvov na životné prostredie je realizované metódou hodnotenia životného cyklu, …

Detail

Tvorba a údržba zelených a modrých prvkov v mestskej, vidieckej i voľnej krajine

17.01.2021

BE GREEN

Návrh, realizácia a údržba zelených plôch v mestskej, vidieckej i voľnej krajine Návrh a realizácia zelených striech, vertikálnych záhrad a vodozádržných …

Detail

Koreňová čistiareň komunálnych odpadových vôd o kapacite 50 EO

12.12.2020

Klimatický klub / Národný Trust n. o.

Koreňová čistiareň predstavuje efektívne ekologické riešenie pre menšie zariadenia, komunity a obce, ak nie je dostupná verejná kanalizácia. Príprava a výstavba koreňovej …

Detail

Zber a spracovanie drevného odpadu

27.11.2020

LES, s.r.o.

Z regiónu sa od rôznych výrobcov a skladovateľov tovaru zvážajú nepotrebné, prípadne poškodené drevené palety a iný drevný priemyselný odpad, z obcí …

Detail

Nízkouhlíková stratégia

21.11.2020

NOVACO s. r. o.

Nízkouhlíková stratégia je komplexný strednodobý a dlhodobý dokument, ktorý definuje aktivity subjektov pôsobiacich na danom území/spoločnosti z hľadiska tvorby emisií …

Detail

Vsakovanie a retencia dažďovej vody

15.11.2020

DR Unit, spol. s r. o.

Vsakovacie systémy EKODREN prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine a odľahčujú verejné kanalizácie počas prívalových dažďov v mestách. Ich výhodou …

Detail

TRITECH, betón s použitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu

15.11.2020

Považská cementáreň, a. s., Ladce

Technológia TRITECH využíva namiesto skládkovania stavebného odpadu, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje životné prostredie, jeho recykláciu do betónu novej generácie. Je …

Detail

Lavička ECO BENCH s retenčnou nádržou a so zvislou zavlažovanou zelenou stenou

15.11.2020

MDM Slovakia, s.r.o.

Klimaticky aktívna lavička ECO BENCH so zvislou zavlažovanou vegetačnou stenou STERED je drevená lavička s prístreškom. Z prístreška je zachytávaná …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.